Säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Frontier ja kotipaikka Helsinki.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa Helsingin yliopistossa Pohjois-Amerikan tutkimusta opiskelevien yleisiä ja yhteisiä opiskeluun liittyviä etuja. Yhdistyksen tarkoituksena on myös Pohjois-Amerikan tutkimuksen tunnetuksi tekeminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi jäjestää seminaareja, ekskursioita, opintopiiritoimintaa ja juhlatilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia sekä järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Lisäksi yhdistys voi vuosikokouksen päätöksellä kerätä jäsenistöltään jäsenmaksua.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Pohjois-Amerikasta kiinnostunut Helsingin yliopistossa opiskeleva henkilö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistykseen voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä muita asiasta kiinnostuneita ulkojäseniksi. Ulkojäsenet ovat äänioikeutettuja, mutta he eivät voi kuulua hallitukseen. Hallitus voi lisäksi vuosikokouksen päätöksellä kutsua yhdistykseen kunniajäseniä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen vuosikokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen 3/4 ääntenenemmistöllä. Erotuspäätöksen kohteeksi joutunut voi valittaa päätöksestä jättämällä hallitukselle valituskirjelmän 30 vuorokauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Yhdistyksen varsinainen kokous voi kumota erotuspäätöksen. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kymmeneen (4-10) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyynenä ollessen varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet on oltava Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

6. TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen vuosikokousta.

7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsee koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Yliopisto- ja/tai Ylioppilaslehdessä sekä Renvall-Instituutin ilmoitustaululla.

8. YHDISTYKEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää kaksi (2) varsinaista kokousta hallituksen määrääminä päivinä, syyskokouksen loka-marraskuun aikana ja kevätkokouksen tammi-helmikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.  Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielepide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen tammi-helmikuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus;
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa;
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Yhdistyksen loka-marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus;
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa;
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
 6. Valitaan hallitukseen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
 7. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä. Tilintarkastajaksi ei voida valita hallituksen jäsentä, eikä muutakaan sellaista henkilöä, jolle on uskottu järjestön hallintoon kuuluvia tehtäviä. Tilintarkastaja toimikausi on yksi (1) tilikausi;
 8. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määrämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Advertisements